EllaGårds byalag

Byalaget

IMG_6426
Foto: Stefan Söderholm - Vinterfestivalen 2023


Ändamål
Ellagårds Byalag är en förening för oss som bor i Ellagård (norra och södra delen), föreningens stadgar finner du
här. Den bildades 1958 och idag är de allra flesta av de ca 650 hushållen medlemmar. Byalagets målsättning och grundläggande värdering är att värna om den unika Ellagårdsmiljön, tillvarata medlemmarnas intressen och initiera aktiviteter som ökar trivsel och gemenskap inom området. Byalagets verksamhet är främst att driva frågor med beröring till närmiljön eller bostaden, av gemensamt intresse för hela eller delar av Byalagets medlemmar – gentemot kommun, företag eller andra institutioner. Exempel på intressefrågor kan vara trafikmiljö, stadsplan, lekplatser, energifrågor mm. Byalaget hjälper också medlemmar att få speciellt riktad information i angelägna frågor, t ex renoveringstips, säkerhetsfrågor, kommunal service mm, samt fungerar som remissinstans för Täby Kommun. Byalaget och Ellagård har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats i pressen som ett mönster för sammanhållning och initiativkraft i ett villaområde.

Organisation
Årsmötet är Byalagets högsta beslutande organ, protokoll från årsmöte skrivs efter varje årsmöte.
Styrelsen väljs av årsmötet, ledamöterna redovisas under listan för funktionärer. Byalaget är indelat i rotar enligt Ellagårdskartan. Inom varje rote finns en fogde som samordnar brottsförebyggande åtgärder och i vissa fall andra aktiviteter inom sin rote. Rotefogdar finns under listan funktionärer. Byalagets medlemmar är främst hushåll inom Ellagårdsområdet som betalat medlemsavgift.

Medlemskap

Inbetalningskort för årsavgiften (200kr) delas normalt ut till din brevlåda, men om du inte fått något inbetalningskort kan du göra följande:
- Betala in 200kr till Ellagårds Byalags plusgiro konto: 412842-7
- Ange din gatuadress, efternamn
- Ange vuxnas namn
- Ange namn på hemmavarande barn
- Ange e-postadress

  • Evenemang
Inom byalaget har vi ett antal återkommande festligheter:
- Valborgsmässoafton då fackeltåg startar från Giggen till majbrasan vid Ellavallen.
Tal hålls och vi sjunger in våren, därefter har vi ett hejdundrande fyrverkeri som ni inte får missa!

- Midsommarafton firas på ängen mellan Skiftesvägen och Ladugårdsvägen med midsommarstång, sång och lekar.
- Cirkusfestival är en nygammal aktivitet (tidigare Djungelfestivalen) som äger rum i september. Då brukar det vara tipspromenad för familjen och tävlingar för de små.
- Höstpuben är det öppet hus på lämplig lokal i närzon med musik, de vanliga pubtillbehören och glada grannar förstås.
- Nyårsafton har vi en tradition att tända marschaller och direkt efter 12-slaget tänder vi de bloss som ibland säljs av byalagets dörrknackare.
- Loppis arrangeras någon gång per år, ibland i samband med Cirkusfestivalen.

Brottsförebyggande åtgärder
Grannsamverkan (GSV) mot brott minskar enligt statistiska undersökningar risken för inbrott med över 25%. Inom Ellagård har vi utnyttjat den gamla roteindelningen, som framgår av Ellagårdskartan för att avgränsa samverkansgrupperna. Arbetet samordnas av Rotefogdar som redovisas i listan över funktionärer. GSV-arbetet inleddes 2014 med att Närpolisen skickar e-post med uppgifter om inbrott inom närområdet och tips till rotefogdarna som vidarebefordrar breven till de som vill ha dessa inom sina respektive rote. I vissa rotar distribueras endast en månatlig sammanställning av polisbreven. I polisens statistik (se här) över anmälda inbrott i Täby redovisas hur och när de utförts. Antalet har senaste åren varit i Täby: 2015 (176) 2016 (173) 2017 (256) 2018 (192) och i Ellagård: 2015 (3) 2016 (11) 2017 (4) 2018 (5). DNA-märkning av stöldbegärligt gods har brottsförebyggande effekt, se t.ex här.

Boka bord, stolar och porslin

Som byalagsmedlem kan du låna bord, stolar, kuvert m.m. gratis! En fullständig inventarielista finner du här. Gör din bokning i kalendern här via ditt Google eller Facebook konto. Ange i fältet "Ändamål", som redovisas i bokningsschemat, namn och telefonnummer eller mailadress samt vad du vill låna. Vårt bokningssystem kan inte hantera mer än en bokare för en viss tid, Om någon tidigare bokat en tid som sammanfaller med dina önskemål, så kan du be denna att göra ett tillägg med dina önskemål och dina kontaktuppgifter.

När din lånetid närmar sig, kontaktar du någon som har nyckel till Byalagets bod (Klövjevägen framför Giggen) genom att skicka ett mail till:
bordochstolar@ellagard.nu. En bodnyckelutlånare svarar och ni kommer överens om tid för lån och återlämning av bodnyckeln. Grejor som går sönder ersätts av lånaren till Byalagets Plusgirokonto nr 412842-7, ange "lånersätttning". Kom överens med nyckelutlånaren om skäligt belopp. Synpunkter på låneverksamheten, önskemål om flera utlåningsprylar mm kan du maila till: bordochstolar@ellagard.nu.

Byalagsinformation
Byalaget informerar sina medlemmar och andra om vad som kan vara av intresse inom vårt närområde genom sin hemsida www.ellagard.nu.
Facebook finns gruppen Ellagårds byalag där Byalagets medlemmar och andra frågar och tipsar om allt möjligt. Viss handel med begagnade grejor förekommer. Alla kan läsa vad där står men för att kunna göra egna inlägg krävs att du kontaktar en FB-Funktionär som ger dig tillstånd.

Rabatter
Färg o Design, Reprovägen 13.
Byalagets medlemmar har 15% på utomhusfärg samt en årlig bonus som utbetalas i februari på 5% av årets inköp som registrerad medlem. Är årsinköpet mer än 5.000 blir bonusen 10% för Byalagets medlemmar.
Nordsjö Ide &Design, (Täby Färg), Fogdevägen 4.
Byalagets medlemmar har 10% på hela sortimentet utom golv (på ordinarie priser).  Båda färgaffärerna har färgkoderna till våra hus
Gruppupphandlingar, av takomläggning och fasadmålning ger avsevärda prisreduceringar jämfört med enskilda överenskommelser med entreprenörer. Information om aktuella gruppupphandlingar lämnas i Ellagårdsbladet, på Facebook och av styrelsen.

Historik
Ellagård byggdes i tre etapper, de första husen kom 1955 och de sista var färdiga 1970. Initiativtagare till projektering och uppbyggnad av Ellagård var byggaren John Mattsson, som ville återupprätta den gamla källarlösa stugan och göra den till en modern familjebostad. Utan källare kom man dessutom billigare undan, priset för de första husen var 76 000 kr. Ellagård blev det första området i Stockholm med denna typ av gruppbebyggelse. John Mattsson höll Ellagård som ett av sina favoritområden, som han många gånger framhöll som ett bra exempel på hur man integrerar ett nytt område i dess närmiljö. Det som av många skattas högst i Ellagård är de generösa grönområden som praktiskt taget alla husen har i direkt anslutning till den egna tomten.

Tidigt tog de boende i området initiativ till att bilda ett byalag. Byalaget, som bildades 1958, blev snabbt en förening med många strängar på sin lyra och det största projektet var att tillsammans med alla medlemmar bygga en gemensam lokal, Giggen, på Klövjevägen, där alla barn och vuxna kunde träffas och umgås. Finansieringen ordnades genom donationer från byalagsmedlemmar, byggföretag, installatörer, fabrikanter och genom bidrag ur Allmänna Arvsfonden. Täby köping ställde gratis mark till förfogande och efterskänkte anslutningsavgiften.  Byalagsmedlemmarna fick teckna nyttjanderätt för 150 kr per fastighet och dessutom utföra dagsverken vid bygget. 1961 var Giggen färdig och fungerade då som lekskola för områdets barn. Som mest var här 87 barn och sex anställda! Senare hyrde kommunen in sig med öppen förskola och fritids. Byalagets ökande driftkostnader för dess underhåll medförde att Giggen överläts till Pysslingen som redan tidigare hyrt Giggen och haft förskola där. I samband med överlåtandet uppfördes en bod framför Giggen där Byalaget bal förvarar sitt arkiv, möbler och porslin för utlåning. Framför Giggen stod statyn "Flickan med ämbar", gjord av Nils Möllerberg. Statyn flyttades 2013 till kullen mellan Klövjevägen och Ellagårdsvägen, där hon välkomnar besökare till EllaGård.

Byalaget initierade 1963 bygget av två tennisbanor och två år senare tog i bästa samförstånd nybildade Ellagårds tennisklubb över verksamheten. När nya tennishallen byggdes 2013 revs det något slitna huset som tidigare tjänat som klubblokal och bastu för Ellagård.

Film
Flera filmer har gjorts om och från Ellagård:
-
Ellagårdsfilmen på Youtube
-
Bygget av Giggen på Youtube
-
Skärp dig älskling från 1981, finns även i SVTs öppet arkiv
-
Finaste familjen från 2019, finns på TV4 play